ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА НАДАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Публічний договір (надалі - Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті http://kaleidoscopeucheta.com.ua/, з надання Інформаційно-консультативних послуг — надалі по тексту «Послуг» юридичним та/або дієздатним фізичним особам (надалі — Замовник) на наведених нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн-вебінар, консультацію, прослуховування курсу: «Калейдоскоп обліку: оподаткування та облік, планування і бюджетування, ефективність управління компанією», отримання актуальних методичних матеріалів — спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, що визначаються ним на свій розсуд, або відчуження на користь Замовника тренінгу в запису, методичних матеріалів, роз'яснень і пояснень питань, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства — за встановлену плату.
1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (надалі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.
1.3. Цей Публічний договір на надання Послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, тобто за 100% передоплатою надається Послуга.
1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- і дієздатності, необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
2.1. В цілях цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: Оферта — цей публічний договір на надання інформаційно-консультативних послуг. Сайт — інтернет-сайт http://kaleidoscopeucheta.com.ua/, що використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно з відповідним Договором. Інформаційно-консультативні послуги (надалі - Послуги) — будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов оферти для участі в тематичних тренінгах та семінарах у форматі вебінарів або фактичної присутності слухачів на курсі за тематичними і практичним матеріалами, надання консультацій для розширення і поглиблення професійний знань, навичок і умінь з певної тематики, а також Послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в запису), і супутніх інформаційно-консультативних послуг Виконавця у формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення з закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий зв'язок і відеозв'язок через Інтернет між комп'ютерами, мобільними пристроями, використовуючи технології пірінгових мереж (SKYPE-консультації), Viber, WhatsApp, Telegram, віддалених програм для демонстрації екрану MyOwnConference, Zoom, True Conf, або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій зі 100% попередньої оплати Послуги. Виконавець — ФОП Демченко С.В. або інша фізична та/або юридична особа, що має право надати Послуги Замовнику на умовах цієї Оферти. Замовник — особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах. Договір на надання інформаційних послуг (надалі — Договір) — договір між Замовником та Виконавцем на надання Послуг, який укладається шляхом Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
3.1. Предметом цієї Оферти є відплатне надання Замовнику Послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, прослуховування курсу з фактичною присутністю слухачів, надання консультацій або надання Замовнику відеозапису вебінару, семінару, тренінгу, методичних і практичних матеріалів за плату.
3.2. Вартість кожного виду Послуги встановлюється на Сайті Виконавця, або за попереднім узгодженням ціни для виниклих нестандартних ситуацій, складних заходів, для вирішення яких необхідні уточнення та точність питання. Цей договір на надання Послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.3. Платежі за цим договором здійснюються одним із способів, пропонованих Замовнику: - перерахування грошових коштів з поточного рахунку Замовника на поточний рахунок Виконавця без застосування платіжних карток — через банк; - внесення Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця через касу банку; - оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг; - іншими способами за попереднім узгодженням з Виконавцем.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Послуги, розміщеної на Сайті, передає запис вебінару або надає доступ в закриту зону сайту, шляхом передачі паролів доступу, за умови 100% передоплати цієї послуги. Також Виконавець надає тематичні і практичні матеріали без обмеження всім бажаючим, хто хоче отримати такі Послуги, проводить консультації, тренінги, семінари, курси з обраної тематики, за умови 100% передоплати.
4.2. Види і способи оплати кожного виду Послуги вказуються на Сайті.
4.3. Участь у вебінарі, семінарі, тренінгу, прослуховування курсу, підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі, запрошення на семінар, тренінг чи на проходження курсу, а також для письмової консультації, надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначену ним при заповненні заявки на отримання Послуг шляхом участі в онлайн-вебінарі, консультації, фактичної присутності на семінарі, тренінгу, курсі.
4.4. У разі, якщо протягом 2 робочих днів Замовник з тієї або іншої причини не отримав доступу до Послуги в онлайн-режимі, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: kaleidoscopeucheta@gmail.com
4.5. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послугу шляхом організації та проведення вебінару, семінару, тренінгу, консультації у термін, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту протягом 2 робочих днів з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.
4.6. Ця оферта має силу акта про надання слуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акта.
4.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі, семінарі, тренінгу, а також курсі без повернення внесеної плати, у разі порушення ним правил поведінки під час вебінару, семінару, тренінгу, курсу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання і т.п.
4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі, семінарі, тренінгу, курсі в разі встановлення факту передачі ним реквізитів для участі в таких заходах третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в вебінарі, семінарі, тренінгу, курсі третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання Послуг, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника.
4.9. Після закінчення навчання повторно посилання доступу до уроків не надаються.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ
5.1. Надання Замовнику Послуги можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису (Заявки). Обліковий запис повинен містити прізвище, ім'я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.
5.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність пароля. У разі встановлення Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: kaleidoscopeucheta@gmail.com

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
6.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Сайту з використанням облікового запису Замовника.
6.2. Виконавець в процесі надання Послуги у вигляді онлайн-вебінару бере на себе обов'язки з технічного супроводу трансляції онлайн-вебінару. У разі проведення семінарів, тренінгів, курсів бере на себе обов'язок з організації та проведення таких Послуг.
6.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки і використовує їх виключно для якісного надання Послуги Замовнику.
6.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної і достовірної інформації про послугу, що надається, на його вимогу.
6.5. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент змінювати дату проведення вебінару, семінару, тренінгу, курсу і\або кількість інформації (занять) у курсі вебінару, семінару, тренінгу (може змінюватися до 5% в односторонньому порядку), попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника.
6.6. Виконавець має право змінювати тривалість вебінару, семінару, тренінгу, курсів і/або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).
6.7. Виконавець має право подовжити терміни проведення вебінару, семінару, тренінгу, курсу, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на термін, що не перевищує 30 календарних днів.
6.8. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника в разі порушення ним правил вебінару, семінару, тренінгу, курсу, зазначених в п. 4.8. цієї Оферти без повернення внесеної плати.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
7.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.
7.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням Послуги, за винятком їх особистого використання.
7.3. Замовник зобов'язаний підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм акаунтом одночасно тільки з одного персонального комп'ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Послуги з причин, що не залежать від Виконавця (в т. ч. з причини невиконання п. 7.1 цієї Оферти).
7.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавством України, що регулює відносини з відплатного надання послуг.
7.5. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця і у разі доведеності зазначеної обставини.
7.6. Всі претензії щодо якості наданої Послуги повинні направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну пошту kaleidoscopeucheta@gmail.com. Термін розгляду претензії (ій) Замовника Виконавцем складає 30 (тридцять) днів (в тому числі претензій, що містять вимогу про повернення грошових коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією і про відмову у поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією і про задоволення вимоги про повернення коштів.
7.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, Грошові кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на поточний рахунок, кредитну карту, особистий рахунок або інші реквізити, узгоджені сторонами. Всі повернення грошових коштів здійснюються за умови спрямування Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде вислана Замовнику листом на електронну пошту. Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про спосіб повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнену заяву на повернення грошових коштів з підписом Замовника за формою у відсканованому електронному вигляді надсилається електронною поштою Виконавцю (допускаються наступні формати файлу: gif, jpeg, pdf). Заява на повернення Грошових коштів має містити в обов'язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційної організації (Банку), де зберігається рахунок, його адреси. У разі відсутності в заяві відомостей, необхідних для здійснення повернення коштів Виконавець не гарантує термінів, зазначених в п. 7.8.
7.8. Грошові кошти зараховуються на рахунок в банку, зазначений Замовником, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану і відскановану заяви Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення грошових коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язків з повернення грошових коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер надаваної послуги, зобов'язуються у разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням Послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.
8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ПОСЛУГИ
9.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, приймає на себе також ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником у ході надання Послуги.
9.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, а також отримання Замовником Послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) в певному або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі і непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома сторонами.
9.3. Виконавець у ході надання Послуги має право вимагати у Замовника виконання «домашніх завдань» — певних дій Замовника, запланованих і доручених Виконавцем, що дозволяють Виконавцю перевіряти і переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення онлайн-вебінару, семінару, тренінгу, курсу, набуття ним досвіду вирішення конкретних завдань в рамках теми вебінару, семінару, тренінгу, курсу, оцінки рівня здібностей Замовника, а також для інших цілей Виконавця. «Домашні завдання» направляються Замовнику за допомогою електронного зв'язку: на електронну пошту або іншим способом, який обговорюється окремо у кожному випадку.
9.4. Невиконання або неналежне виконання Замовником «домашніх завдань» є для Виконавця підставою для відмови у поверненні коштів, сплачених Замовником Виконавцю, чим би не обґрунтовувалася вимога Замовника, що беззастережно приймається сторонами.
9.5. Прийом до розгляду претензій Замовника з вимогою про повернення грошових коштів припиняється після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку вебінару (тобто отримання паролів доступу до закритої зони сайту, де знаходяться записи тренінгу), семінару, тренінгу, курсу, що беззастережно приймається сторонами. Для деяких курсів та тренінгів цей термін може бути скорочено Виконавцем до 7 (семи) календарних днів, про що Виконавець зобов'язаний явно сповістити Замовника перед придбанням ним цього тренінгу або курсу. Інший спосіб подовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті.
9.6. Умови гарантійних термінів з надання Послуг вказані на сайті http://kaleidoscopeucheta.com.ua/.
9.7. Умови гарантійних термінів з надання Послуг втрачають силу у разі переведення з одного курсу навчання на інший.
9.8. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів, внесених у якості оплати за вебінар в запису, за винятком виробничого браку і інших механічних пошкоджень, які виникли не з вини Замовника і до передачі йому цифрового оптичного носія з записом вебінару, Виконавцем не розглядаються.
9.9. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів повинні бути спрямовані Виконавцю не пізніше, ніж за добу до закінчення гарантійного терміну. Інші претензії з вимогою про повернення грошових коштів Виконавцем розглядатися не будуть.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цієї угоди. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (і/або ведучого вебінару, семінару, тренінгу, курсу), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.
10.2. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.
10.3. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п.10.1 — якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
11.2. У випадку, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
11.3. Виконавець за цим Договором є ФОП Демченко С. В. та/або особа, яка має право на надання таких Послуг.
11.4. До цього договору застосовується законодавство України.
11.5. Сторони надають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

Потрібна допомога?

Залиште заявку на сайті або зателефонуйте нам за номерами, вказаними на сайті.